Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel er uiterste zorg is besteed aan de juistheid en volledigheid van de informatie die op deze website wordt aangeboden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend.

JABO Kozijnen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met:

  • Het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten.
  • Computervirussen e.d.


Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van JABO Kozijnen.
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan JABO Kozijnen en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

JABO Kozijnen is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van externe sites waarnaar verwezen wordt. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Op deze internetsite en deze Disclaimer en de Privacy Statement is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer en de Privacy Statement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.